Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

TRENÉRSTVÍ SE NEDÁ NAUČIT.  TO SE MUSÍ POCHOPIT!!!

Herní bruslení

Herní bruslení

Bruslení (herní bruslení) je v ledním hokeji u čím mladší kategorie tím důležitější pohybovou dovedností, kterou je potřeba nejvíce rozvíjet. Bruslení je pro hokejistu základní pohybovou dovedností, kterou více či méně hráč ve hře neustále uplatňuje. Je to podobné jako pro fotbalistu běh, vodního pólistu plavaní.

Zhruba 1,8 mil. let chodíme (homo erektus – člověk vzpřímený). Od svého narození dnešní člověk prochází zrychlenou evolucí vývoje člověka – přes leh na zádech, obrat na břicho – plazení – lezení – na čtyřech – stavění se - stoj na dvou s oporou, bez opory – chůze. Žádnou z těchto fázi nelze vynechat, neboť by to mělo negativní vliv na pohyblivost v budoucím vývoji. Chůze je zakódovaný přirozený pohyb, pohybový stereotyp.

Při učení se chůzi jde v první řadě o rozvoj rovnováhy, potom o koordinaci, o optimálním zapojení těch správných svalů, ve správný okamžik a přenos rovnováhy a hmotnosti z jedné nohy na druhou. Je to o svalové koordinaci, která zajistí rovnováhu, balanc.

Bruslení je umělá nadstavba přirozeného pohybu – chůzi, resp. běhu. Bruslení je pohyb na kluzké ploše v bruslích, na 1cm2 s těžištěm přibližně o 9 cm výš. Je to nepřirozený pohyb ale na přirozených pohybových základech, na základech chůze (běhu)..

Tak jako každý člověk má nepatrně jiný svůj základní postoj ovlivněný mnoha faktory (držení těla, výška, somatotyp, svalové dysbalance, dědičnost atd.), tak už i z tohoto postoje se odvíjí u každého člověka jiný nezaměnitelný způsob chůze. Rozdíly mezi jedinci se zvyšují u způsobu běhu, kdy každý člověk má svůj osobitý běžecký styl. A samozřejmě rozdíly mezi jedinci se ještě více zvýrazňují i v dalších uměle vytvářených lokomocích, včetně bruslení. Trenér si musí uvědomit, že každý svěřenec je jedinečná bytost, má jiné bruslařské dispozice a talent, které mu on může svým odborným působením více či méně pomoci odkrývat a tak jej bruslařsky posouvat k jeho limitním hodnotám (stejně jako ve hře). Trenér by měl vycházet z toho, že neexistuje žádný definitivní způsob techniky bruslení. Svalová paměť uchovává nejkompletnější znalost aktivity (bruslení).

Pro efektivní nácvik a rozvoj bruslení doporučuju celoroční trénink bruslení. Začínající hokejisté nemají totiž ještě zcela pevně zafixovaný bruslařský pohybový stereotyp a tak během přechodného a přípravného období (4 - 5 měsíců) bez ledu jej lehce ztrácí. Proto je vhodné v menším objemu v uvedeném období udržovat osvojené bruslařské dovednosti.Často podceňované téma je spolupráce s rodiči nad výběrem bruslí: pevnost boty, její velikost, broušení (žlábek, kolíbka), šněrování, utažení.

Bruslení:            obecné bruslení         volné, základní
                           rychlobruslení           je předem naprogramované – individuální - kondice – bruslařská atletika - rychlost   

                        krasobruslení           je předem naprogramované - technika - estetika

     

                            herní bruslení            není předem naprogramované - akčnost, reakčnost – taktika,                                                         - účelovost – improvizace, užitnost, funkčnost

                                  

Dále se zde budu zabývat jen obecným bruslením a herním bruslením.

Obecné bruslení

Scítění se s ledem

Dnes předškolní děti mají málo příležitostí se seznámit s neznámou kluzkou plochou, s ledem. Proto je vhodné jim dát možnost pouze v botách se projít po ledě, klouzat se, "batolit se".

Lední „batolení“

Když ještě dítě neumí bruslit, je možné s nimi na ledě v první fázi v bruslích provádět jednoduché činnosti, které vychází z lidské fylogeneze vývoje chůze, které jsou tedy pro ně vrozené a přirozené, a které v začátcích zvládnou a při kterých neupadnou:

 1. plazení vpřed (vzad)
 2. válení sudů
 3. lezení (pohyb ve vzporu klečmo vpřed, vzad)
 4. pohyb v kleku vpřed, vzad
 5. „dálkové ovládání“ – na ukázání trenéra
 6. plazení s holí na bedrech (za krkem)
 7. sudy s holí nad sebou
 8. honička jmen ve vzporu klečmo
 9. hadi a tygři
 10. sudy přes sebe
 11. honička 1-1 ve vzporu klečmo
 12. poval soupeře 1-1 oba v kleku
 13. protáčení v kleku
 14. 1-1, z lehu do stoje, druhý brání
 15. „kopaná“ ve vzporu klečmo (vedení míče rukama)
 16. hlavičkovaná ve vzporu klečmo s gymbaly
 17. ragby v sedu
 18. obíraná (hokej) s kroužky v kleku

Rovnovážné a obecné obratnostní schopnosti (na místě a v pohybu)

Tak jako se dítě učí chodit, že se staví, postaví a udržuje svou rovnováhu na dvou končetinách, tak i v první fázi učení se bruslení u úplných začátečníků je potřeba začít rozvojem rovnovážných schopností na bruslích.

 

Rovnovážné a obecné obratnostní tréninkové prostředky:

                vstávat ze vzporu klečmo (bez) dopomocí rukou (dovednost vstát z ledu) a zpět

·    vstávat z kleku do stoje bez dopomocí rukou a zpět (správný pohyb paží!)

·    ze sedu do kleku bez dopomocí rukou a zpět

·    vstávat ze sedu s holí na bedrech (za krkem)

·    vstát z kleku do stoje na jedné noze

·    ve dvojici protáčet z kleku do stoje, ve stoji

·    ve stoji na obou bruslích podřepy, dřepy

·    výskoky z podřepu

·    větrník

·    v širším stoji na obou bruslích přenosy hmotnosti z nohy na nohu (postupně zvýrazňuj hloubku podřepu z nohy na nohu)

·    dotek ledu jednou rukou (dvěma rukama)

·    pohyb na dvou bruslích pomocí přenosu hmotnosti – bruslařský sun (dvouoporové bruslení)

·    ježek

·    čáp

·    medvěd

·    pumpa

       žába

                 úkroky postupně roznožuj a snožuj

                 poskokem roznož a snož

Balanční schopnosti

Není ani tak problém v pochopení struktury pohybu samotného bruslení, ta je jako u chůze (běhu) relativně jednoduchá, jedná se o cyklický pohyb, ale vedle odrazového pohybu je největší problém v rovnovážných a balančních (ne)schopnostech dítěte. Aby byli schopni bruslit, musí udržet rovnováhu ve skluzu na jedné brusli, a ještě větší problém je balanční, v přenosu hmotnosti ze skluzné nohy na odrazovou. Zde dochází ke změně směru vektoru síly.

Proto nácvik bruslení u začínajících nevedeme jen nácvikem techniky bruslení., ale souběžně s nácvikem bruslení věnujeme pozornost tréninkovým prostředkům zaměřených k balanci v labilní pozici ve skluzu na jedné brusli.

Začátečnické balanční tréninkové prostředky bez hokejky:

větrník na 1 noze (toč paží), kopej, kopej opakovaně na jedné noze, přednož a zanož (váha) opakovaně na jedné noze, dotek P lokte L kolena, dotek přednožené brusle, dotek zanožené brusle úhlopřičnou rukou, dotek přednožené a zanožené brusle, dotek ledu na jedné noze (se zanožením), poskočmo na jedné, drž zanoženou brusli s poskokem na jedné, drž zanoženou brusli s dotekem ledu

Začátečnické balanční tréninkové prostředky s hokejkou:

překračuj hokejku, přeskoč hokejku, hokejku pod přednoženou nohou (opakovaně), hokejku střídavě pod přednoženou a zanoženou nohou (opakovaně) apod.

Je možné tyto prostředky vyzkoušet ještě před ledem na suchu ve sport. obuvi a pak v bruslích opět ještě na suchu. Vůbec pro zlepšení bruslení je vhodné se věnovat na suchu balančním schopnostem a posílením hlezenních kloubů (cvičení na boso, na jedné noze, v bruslích).

Technika bruslení

Odraz, skluz, přitažení, nasazení.

Synchronizace pohybu nohou a paží (ramen)

Synchronizace pohybu paží a nohou je v nás hluboce zakódována. Před více než 1,8 milióny lety se naši zvířecí prapředci pohybovali ještě po čtyřech končetinách, dlouhodobým postupným vývojem přes opici a lidoopa se homo erektus postavil na dvě dolní končetiny, ale pořád s doprovodnými pohyby horních končetin. Tyto pohyby paží nám dnes při chůzi či běhu zůstaly a vyrovnávají, podporují a zvýrazňují naši lokomoci. A podobné je to při bruslení. Pro efektivitu bruslařského kroku (tempa) je sladěný doprovodný pohyb paží nezbytný. Levá paže doprovází a jde ve směru stopy na ledě pravé brusle a tím zvyšuje její pohybovou energii vpřed (prodlužuje skluz). V dalším tempu opačně.

S uvědomělou synchronizací začínáme na suchu. Při chůzi (běhu) upozorňujeme děti, aby vnímaly samovolný pohyb paží, a ten se postupně snažily uvědomovat a zvýrazňovat („vojenský pochod“). Podobné je to při bruslení, kdy při výuce bruslení postupně začínáme vyžadovat sladěný, přirozený pohyb paží ale i ramen. Zvýrazněným pohybem paží a ramen se dopomáhá prodloužení bruslařského skluzu.

Bruslíme celým tělem!

 Herní bruslení

Herní bruslení (hokejové, užitné, účelové, efektivní, smysluplné, oduševnělé, funkční, adaptabilní, operativní, provozní, praktické, flexibilní) je cyklicko-acyklický specifický bruslařský pohyb, který je na rozdíl od klasického, individuálního, obecného bruslení závislý na pohybových vztazích dvou a více hráčů. Hráči jsou ve hře více či méně neustále pod určitým deformačním tlakem, časoprostorovým a tělesným, a pod tímto tlakem pak rostou nároky na hokejové herní bruslení.

Důležitý vliv při herním bruslení má senzomorika (spojení vnímání a pohybu) a psychomotorika (spojení duševní složky s pohybem, jednota myšlení a pohybu). Toto bruslení má svou taktiku, je „oduševnělé“, mělo by být smysluplné, musí být při něm zapojené vnímaní, vidění, čití, dále pak analýza, výběr vhodného pohybového řešení a jeho neustálá korekce a nakonec samotná bruslařská realizace, která je velice různorodá a proměnlivá.

Důležité je umět bruslení podřídit hře, sladit bruslení se hrou: Ve hře jsou bruslařské dovednosti otevřené, funkční, tvárné, plastické, flexibilní, přizpůsobivé dané herní situaci. Herní bruslení se podřizuje hernímu ději ale současně jej i spoluvytváří! Je to opět jednota protikladů - jin jang.

Typické herní bruslení probíhá v ohnisku hry, kde je nejvyšší herní provoz, herní intenzita. To je prostor, kde se nachází kotouč. V tomto prostoru přibývají k lokomočnímu pohybu i pohyby horní části těla, především ramen a paží. Tyto souhyby v pohybu jsou velmi často provádné nezávisle na pohybu lokomočním. To je ryzí herní bruslení. Čím jsou hráči dál od ohniska hry, tím se jejich bruslení stává obecnější, pomalejší, pozičnější, až plané. Další související a z toho se odvíjející schopností hokejového bruslení je bruslařská (resp. pohybová, herní) reaktibilita, to je schopnost odpovídajícím způsobem rychle bruslařsky (resp. pohybově, herně) reagovat. Zde hrají velkou roli herní zkušenosti, herní sečtělost, a to vše podporující široká zásobárna zvládnutých bruslařských dovedností a bruslařské koordinace. Hráči se musí učit vnímat prostor, soupeře, jeho změny směru a rychlosti, timing a jeho další jednotlivé pohyby a na základě těchto indicií se potom kontinuálně rozhodovat a vybírat správné bruslařské (pohybové, herní) odpovědi. Díky vysoké herní sečtělosti se zkracuje reakční doba a zvyšuje se bruslařská (herní) předvídavost.

Úspěšnost herního bruslení ovlivňuje také jeho specifická bruslařská technika, která vychází především z mohutného bruslařského podřepu, „posedu“. Ten se stává výchozí pozicí pro pohotový odraz do nečekaných změn směru, rychlosti a dynamiky pohybu, pro obraty, stabilitu, kontakty a další nestandardní bruslařské činnosti v diskonformním herním prostředí. Vzhledem k časté nutnosti nečekaných bruslařských změn vykazuje technika herního bruslení často kratší bruslařský krok a přechází často do širokého skluzu na obou bruslích (dvouoporového bruslení). Tak se zvyšuje bruslařská stabilita hráče a jeho připravenost a pohotovost bruslařské reakce. S rostoucím tlakem soupeře se ideální bruslařská technika kvalitativně zhoršuje a zvyšují se nároky na bruslařskou obratnostní přizpůsobivost. Technika herního bruslení musí být podřízena hernímu účelu. Jedná se o účelovou techniku bruslení.

Pro rozvoj herního bruslení je vhodná vysoká pestrost i náročnost bruslařských tréninkových prostředků, které v hráčích probouzejí optimální bruslařské výzvy a odpovědi. Je výhodnější podporovat bruslařskou všestrannost, bohatost a hutnost, i když třeba ne vždy zcela technicky dokonale zvládnutou, před snahou o zcela technicky dokonalé bruslení, které však bude jednoduché, monotónní, omezené, chudé a plané. Hokejovou bruslařskou obratnostní přizpůsobivost a ekvilibristiku rozvíjí široce osvojovaná a zvládnutá bruslařská všestrannost. Podporujme balanční a silově obratnostní bruslení, bruslařskou agilitu, bruslařskou intenzifikaci (hutnost).

Herní bruslení nelze zcela přesně metodicky strukturovat, neboť takové bruslení je složitě propojený integrovaný pohybový komplex, který je vždy jedinečný a neopakovatelný a vyplývá z dané herní situace. Ale přece jen lze určit jisté základní bruslařské dovednosti (bruslení vpřed, vzad, překládání, oblouky, obraty, brzdy, …).

Základní rozlišení herního (hokejového, užitného, funkčního, účelového, provozního) bruslení: 

            herní bruslení útočné (akčnost, kreativita, víceméně nezávislost improvizace a volnost)

            herní bruslení obranné (reakčnost, závislost, víceméně adaptace, svázanost)

Optimální tréninkový prostředek pro rozvoj herního bruslení je pohybová hra přizpůsobená nebo zaměřenána určité bruslařské dovednosti. To jsou situace, kdy proti sobě stojí vždy obě fáze herního bruslení - útočná a obraná a na tomto základě se navíc snažíme rozvíjet a zdokonalovat určitý specifický bruslařský pohyb. Podrobněji o pohybové hře čti v sekci Multimentální trénink na těchto stánkách.V této situaci se vzájemně pozitivně ovlivňují obě fáze. Nejlépe, když jsou obě strany vyrovnané, stejně kvalitní. 

Multimentální trénink je zaměřený na duševní složku hry, naopak trénink herního bruslení se zaobírá speciální herní lokomocí. Oba druhy tréninku jsou postaveny na pohybové hře. Ale díky tomu, že pohybová hra je snadno modifikovatelná, dá se promyšlené uzpůsobovat pro naše tréninkové záměry. Nechci tím sdělit, že trénink ledního hokeje je jen hra. Ale herní složka je páteří a duší tréninku.

Neexistuje přesné vymezení mezi herním bruslením, dalšími herními činnostmi a hrou. Je to sjednocený integrovaný celek, který je nedělitelný, který mezi sebou nemá hranice, který vzájemně splývá mezi sebou.

Příklad k pochopení rozdílu mezi základním a herním bruslením:

Základní bruslařské dovednosti = to je jako když orientační běžec piluje na atletické dráze techniku běhu (teorie)

Herní bruslení  = to je jako když orientační běžec piluje užitný běh v terénu (praxe).                                       

Jedná se v podstatě o postupné uplatnění teoreticky zvládnutých dovedností (základní bruslení) v praktickém užití (herní bruslení). Teorie je potřebná, ale praxe je nutná. Praxe dává zpětnou vazbu teorii. Proto je potřebné se souběžně věnovat širokému spektru bruslařského umění: od základního přes bruslařskou všestrannost a speciální bruslařskou gymnastiku až k hernímu bruslení. S dominancí herního bruslení.

Obecné příklady z praxe na herní bruslení:

 • Různé ragbyové hry s upravenými pravidly s overbaly, které se lehce drží a nebrání tak hráči v uvolněném pohybu. Menší počet hráčů, menší prostor.
 • Bruslařské úpolové honičky.

Do těchto průpravných her a honiček lze navíc vkládat různé způsoby bruslení, zařazovat bruslařské obratnostní prvky.

Konkrétní příklady:

 • 18 hráčů hraje s 6 overbaly obíranou o body. Bod = hráč s overbalem
  • se jím dotkne ledu v jízdě vzad,
  • nebo jej dvěma rukama přes hlavu hodí zpět, udělá oblouk a chytí jej atd. atd.
 • Na malém prostoru (mezi modrou a středovou čárou a po osu hřiště, záleží na vyspělosti hráčů) bruslí 3 hráči. Honěný hráč, honič, který se jej snaží žduchat a blokař, který blokuje honiče. Cvičení má potom i další modifikace a návaznosti.

Chci věřit tomu, že uvedené zkušenosti s herním bruslením, které jsem nabyl dlouhodobou trenérskou praxí, mohou inspirovat další trenéry hokejové (a vlastně nejen hokejové) mládeže. Na druhou stranu však nejsem tak naivní, abych předpokládal, že tak oslovím všechny :-).

 

TOPlist